W ramach szkolenia prowadzonego przez Justynę Gorgoń został przeprowadzony sondaż opinii dotyczący budowania oferty kulturalnej dla mieszkańców Raciborza.

Przedmiotem badań było budowanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Raciborza natomiast głównym celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak zbudować skuteczną ofertę kulturalną zachęcającą mieszkańców miasta do uczestnictwa w kulturze.

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie główne zostały zadane pytania pomocnicze:

1.         Co to jest kultura?

2.         Co przeszkadza ci uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych w Raciborzu?

3.         Co wyciągnęłoby cię z domu?

Sondaż został przeprowadzony 17 maja 2022 r. w godzinach przedpołudniowych na ulicach Raciborza przez trzy czteroosobowe zespoły złożone z bibliotekarzy i pracowników raciborskiego muzeum.

Odpowiedzi notowane były przez ankietera lub ankietowanych na kolorowych karteczkach i umieszczane na brystolu. Odbiór osób badanych był pozytywny, gdyż część osób kojarzyła ankietujących z biblioteką.

Badanie trwało około 90 min. Następnie ankieterzy udali się do biblioteki w celu omówienia przebiegu i wyników ankiet.

W badaniu wzięło udział 139 przypadkowych osób. Około 20 osób odmówiło odpowiedzi tłumacząc się m.in. brakiem czasu, brakiem znajomości języka polskiego a także niezrozumieniem pytania.

Ostatecznie materiał do analizy badań dostarczyły odpowiedzi 119 osób, w tym 42 mężczyzn i 77 kobiet.

Zaskakujące dla ankieterów było kojarzenie kultury przez respondentów głównie z kulturą osobistą, zasadami dobrego wychowania i poprawnymi stosunkami interpersonalnymi.

Mimo, że ankieterzy byli kojarzeni przez mieszkańców Raciborza z biblioteką, co pozwalało przypuszczać, że byli mieszkańcami miasta, nie padła wśród odpowiedzi działalność biblioteki, która w swojej ofercie ma szeroki wachlarz darmowych propozycji kulturalno-oświatowych dla odbiorcy w każdym wieku.

Z danych wynikało, że najwięcej ankietowanych raciborzan najchętniej wychodzi z domu, aby uprawiać aktywność fizyczną i dlatego nie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że badanie przeprowadzane było przez trzy zespoły a zadawane pytanie kierowane tylko do jednej grupy respondentów. Nie dało to możliwości poznania poglądów badanych osób na wszystkie trzy tematy.

Kolejnym efektem szkolenia było przygotowanie ankiet potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy potrzeb czytelniczych Raciborza. Zostały one zamieszczone na bibliotecznym facebooku oraz rozdawane w bibliotece, szkołach, imprezach bibliotecznych i miejskich.